EFOP-1.2.7.-16-2017-00020

Gyermekvédelmi szakellátásban,
javítóintézetekben

elhelyezettek önálló életkezdési
feltételeinek javítása

Fogom a kezed

 

PÁLYÁZAT CÍME

Fogom a kezed pályázat megvalósítása Tolna megyében
 

PÁLYÁZÓ NEVE

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48.-52.

 

 

 

Támogatási szerződés hatályba lépése:
2017.12.07.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2018.02.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
2019.04.30.
Támogatási összeg:
37.457.478 Ft
Támogatás mértéke:
100%

 

   

 

A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

A tervezett projekt komplex beavatkozási rendszere a lakosság egészségkultúrájának fejlesztésére, a hatékony, a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikációval az egészségtudatosság növelésére, szemléletformáló és prevenciós programok megvalósítására irányul. 

A gyermekkor folyamatos kitolódása miatt napjaink fiatal felnőtt társadalmára jellemző az önállóságra való képtelenség. A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekekre, és az onnan kikerülő nagykorúakra ez a megállapítás még fokozottabban jellemző. Tapasztalataink alapján ez probléma az évek során egyre fokozottabban jelentkezik. Ezért nagyon fontosnak tartjuk az önálló életre való felkészítést minél fiatalabb életkorban elkezdeni. Szükségesnek tartjuk egy elméleti és gyakorlati módszerekre épülő, korai életszakaszban elkezdett, önálló életre felkészítő, életkori szakaszokra épülő, komplex program kidolgozását. A szakellátás eredményességét jelzi az, hogy a kikerülő fiatalok milyen módon és mennyire képesek teljes értékű életet élni. Sikerességük vagy sikertelenségük a gyermekvédelmi gondoskodás hatékonyságát, eredményességét mutatja. 

Az önállóságra való felkészítés során előtérbe helyezzük az önfenntartó képesség fejlődését, a sikeres családi életre való felkészülést, a szociális készségek, kompetenciák fejlesztését, a vér szerinti családi kapcsolatok erősítését, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére való igény kialakulását. 

Mindezen tevékenységek megvalósítása során aktívan bevonjuk az ellátottak vér szerinti hozzátartozóit.  

A program fontos eleme a szakemberek felkészítése az önálló életvitel kialakításának segítésében. 

Tapasztalati adatok alapján elmondható, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban élő önálló életkezdésének akadályai a következők:

• Szociális készségek alapvető hiánya

• Konfliktuskezelési és problémamegoldó készségek hiánya

• Alacsony iskolai végzettség

• Képzettség és az alkalmazkodó-képesség hiánya

• Motiválatlanság

• Kilátástalanság

• Stigmatizáció, közvetett vagy közvetlen diszkrimináció

• Szocializációs hiányosságok

• Deviáns viselkedésformák

• Kommunikációs hiányosságok

• Érdekérvényesítési és ügyintézési problémák

• Munkatapasztalat hiánya

• Önismeret hiánya

• Életvezetési problémák

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők többsége az előbbiekben feltárt problémákkal küzd. A gyermekvédelemből kikerült fiataloknak leginkább életmódja, életvezetése, munkatapasztalat hiánya, iskolai végzettsége, kommunikációs stílusa, megjelenése, önismerete akadályozza az elhelyezkedését. Önmagukon egyedül már segíteni nem tudnak, szükséges számukra külső segítség és támogatás. Így ezeknek a problémáknak a megoldására, készségeik, és képességeik javítására kell figyelmet fordítani, hogy még a szakellátás rendszerében sajátítsák el azokat a képességeket, amelyek az önálló életvezetéshez, feltétlenül szükségesek. 

A pályázat teljesülése révén azt várjuk, hogy a célcsoport tagjai önértékelésükben megerősödnek, tisztában lesznek valós képességeikkel. Ezáltal reális életcélokat-terveket tudnak kialakítani, melyek megvalósítására képesek lesznek. A munkaerő piacon való érvényesülésük terén képesek lesznek a munkaáltatókkal való megfelelő kommunikációra. A tréning révén képesek lesznek a megfelelően alkalmazni az munkába állást segítő technikákat. Életvezetésük a normális mederben folytatódik, nem kerülnek az ésszerűtlen pénzkezelés és háztartás vezetés miatt csapdahelyzetbe. Konfliktusaikat, nézeteltérésüket megfelelő módon kezeljék, nem az agresszió lesz számukra az elsődleges konfliktuskezelési eszköz. A csoportban való dolgozás révén érezzék, hogy problémáik nem egyediek, mások is küzdenek hasonló élethelyzetekkel, problémákkal. A közösséghez tartozás élménye, a mások által való elfogadás, illetve a mások elfogadása, mind pozitív megerősítést adhat a csoportban elsajátított ismeretekről. Okosodjon, ne legyen agresszív. Reméljük, hogy a programba bevont gyermekek és fiatalok a későbbiekben várhatóan nem a bűnözői életformát választják. A felvértezett ismeretekkel és tudással sikeresen tudnak a munka világában elhelyezkedni. Ezáltal a társadalom hasznos tagjaivá válni. 

A pályázat segítségével reméljük, hogy a fenti okok jórészt kiküszöbölhetőek, a külső támogatás igénybevételével, elsajátításával. A gyermekvédelmi szakellátásban élők tanulni fognak, munkát vállalnak majd és szabadidejüket értelmesen fogják eltölteni. 

A programban elsősorban olyan foglalkozásokat szeretnénk megvalósítani, melyek az egyéni gondozási nevelési tervekkel összeegyeztethetőek és a megvalósítás sikerességét nagymértékben segítené. Különös hangsúlyt helyezünk a csoportos foglalkozásokra. 

 

 

 A program neve

 Résztvevők

 Elért eredmények

Csoportos foglalkozásokon való részvételre alkalmatlan fiatalok számára egyéni fejlesztő programok biztosítása, viselkedéskorrekció céljából

 25 éven aluli ellátottak

 személyiségépítés-formálás

 

 szakemberrel való   együttműködés

 segítségkérés elsajátítása

 A tanulást elősegítő   programok, szakkör   jellegű foglalkozások   kialakítása

 25 éven aluli ellátottak

 közösségépítés

 tanulási funkciók elsajátítása

 ismeretszerzés

 A munkaerő piacra való   belépést, álláskeresést   elősegítő programok   tartása

 25 éven aluli ellátottak

 munka világának   megismerése

 álláskeresési technikák   elsajátítása

 Strukturált, értelmes   szabadidő eltöltésre   irányuló programok   megszervezése

 25 éven aluli ellátottak

 szabadidő hasznos   eltöltésének megismerése

 csoportépítés

 Pénzkezelési, gazdálkodási   ismeretek

 25 éven aluli ellátottak

 Életkornak megfelelő   pénzkezelési technikák   elsajátítása

 Kommunikációs     képességet fejlesztő   program

 25 éven aluli ellátottak

 nevelőszülők

 szakemberek

 személyiségfejlesztés

 kommunikációs technikák   ismerete

 Szenvedély betegséget   megelőző program

 25 éven aluli ellátottak

 szakemberek

 szenvedélyek ismerete

 alternatív megoldások

 szabadidő hasznos eltöltése

 Internetes zaklatás,   áldozattá válást megelőző   program

 25 éven aluli ellátottak

 

 Internet használat   veszélyeinek megismerése,   zaklatás, áldozattá válás   fogalmainak elsajátítása

 Családi nap.

 25 éven aluli ellátottak

 nevelőszülők

 szakemberek

 vér szerinti hozzátartozók

 A programban résztvevők   közös élményekkel teli nap   eltöltésével megismerik   egymást, kapcsolatépítés,   szabadidő hasznos eltöltés,   személyiségfejlődés

 Családi életre felkészítő   programsorozat.

 25 éven aluli ellátottak

 vér szerinti hozzátartozók

 Önállóvá válás technikáinak   elsajátítása, baba gondozási   ismeretek

 Filmklub

 25 éven aluli ellátottak

 

 Kommunikációs készségek   fejlesztése, személyiség   fejlődés, közösség építés

 Állatterápia

 Művészterápia

 Meseterápia

 25 éven aluli ellátottak

 

 Személyiségfejlesztés

 Utógondozottak részére   önálló életvezetési   készségeket fejlesztő   programok.

 

 25 éven aluli ellátottak

 

Önállósodás, önálló életviteli technikák megismerése, elsajátítása

 

Pályázat célcsoportjai

Az alfejezetben megadásra kerül a célcsoportok megnevezése, amely egyben a projekt műszaki szakmai eredmény mutatóit adja: 25 év alatti ellátottak, vér szerinti hozzátartozók, szakellátásban dolgozó szakemberek, nevelőszülők. Elsődleges célcsoport a gyermekvédelmi szakellátásban élő 25 év alatti ellátottak. Másodlagos célcsoport a szakellátásban dolgozó szakemberek, nevelőszülők. A közvetett célcsoport vér szerinti hozzátartozók. Célcsoportok/érintettek körének nagysága (fő), és a fontosabb társadalmi és gazdasági jellemzők, amely alapján a célcsoport/érintett kör a projekt szempontjából értelmezhetővé válnak. A célcsoportot intézményi szintű, de mivel indokolt, járási és megyei szintű bontásban ismertetjük, a hatásterületet. A közvetlen célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, tehát azon személyek, akik a létrejött terméket vagy szolgáltatást közvetlenül használják.

 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A Fogom a kezed pályázat keretében a programokon résztvevő gyermekvédelmi szakellátásban részesülők (nevelőszülői hálózatban)

Az eredmény leírása 

 

 

Azon személyek száma összesítve, akik a projekt keretében szervezett programokban részt vettek

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

90 fő

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A Fogom a kezed pályázat keretében a programokon résztvevő gyermekvédelmi szakellátásban részesülők (gyermek-lakásotthoni hálózatban)

Az eredmény leírása 

 

 

Azon személyek száma összesítve, akik a projekt keretében szervezett programokban részt vettek

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

50 db

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A Fogom a kezed pályázat keretében a programokon résztvevő vér szerinti hozzátartozók

Az eredmény leírása

 

 

Azon vér szerinti hozzátartozók száma, akik a programokon (nyílt nap, családi nap) részt vettek

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

78 fő

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A Fogom a kezed pályázat keretében a programokon résztvevő, fejlesztéssel elért szakemberek, (beleértve a nevelőszülőket is) száma

Az eredmény leírása 

 

 

Azon gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek illetve nevelőszülők, akik tréningeken, programokon részt vettek.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

274 fő

Weboldalunkon sütiket használunk

A tolnagyvk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.